توافقات در باره تخلیه خرابه های مناطق جنوبی دمشق در حالی منعقد می شود که جنگ با تروریست های داعش تا آزاد سازی کامل مناطق تحت اشغال تروریست ها در اینگونه مناطق ادامه خواهد داشت.

Leave a comment

طراحی سایت