بر اثر حمله يك مرد با چاقو در شمال چين به دانش آموزان مقطع راهنمايي دست كم هفت نفر كشته و نوزده نفر ديگر زخمي شدند.

Leave a comment

طراحی سایت