پزشکیان: مجلس وقتی قانون کاداستر را تصویب کرد تصور این بود حتی یک متر از زمین های کشور جابجایی نداشته باشد.

Leave a comment

طراحی سایت