مديرعامل انجمن حمايت زندانيان مركز، از برگزاري جشن "حمايت و همدلي" با هدف حمايت از خانواده زندانيان خبر داد.

Leave a comment

طراحی سایت