وزارت راه می گوید سازمان نظام مهندسی به نفع گروهی کوچک و به بهانه طراحی ساختمان 5 درصد حق نظارت را غیر قانونی از مردم دریافت می کند اما سازمان نظام مهندسی معتقد است این مبلغ براساس قانون و تایید اعضای مجمع دریافت می شود.

Leave a comment

طراحی سایت