وزارت راه معتقد است سازمان نظام مهندسی به بهانه سودجویی عده ای قلیل به بهانه طراحی 5 درصد حق نظارت را بجای طراحان از مردم دریافت می کند اما سازمان نظام مهندسی می گوید این مبلغ براساس قانون و تایید اعضای مجمع دریافت می شود.

Leave a comment

طراحی سایت