مدیر عامل شستا:تنها راه بهبود و شکوفایی اقتصاد کشور ، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال مولد ، حضور واقعی و جدی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و مردمی کردن آن است

Leave a comment

طراحی سایت