همزمان با تهران بسیاری از کشورهای اسلامی نیز در اعتراض به جنایات صهیونیست ها و محکوم کردن انتقال سفارت آمریکا به قدس صحنه تظاهرات ضد صهیونیستی است.

Leave a comment

طراحی سایت