امروز بسیاری ازکشورهای اسلامی، صحنه تظاهرات روزه داران ضد فتنه آمریکایی ـ صهیونیستی است.

Leave a comment

13 − 2 =

طراحی سایت