مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: به دستور رئیس جمهور همه اراضی دولتی واقع در بافت های فرسوده برای ساخت مسکن و بناهای عمومی در اختیار توسعه گران قرار می گیرد.

Leave a comment

طراحی سایت