هیئت وزیران همه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی را مکلف کرد اراضی در اختیار خود را در محدوده ها و محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به وزارت راه و شهرسازی رایگان واگذار کنند.

Leave a comment

طراحی سایت