وزیر اقتصاد از افزایش میزان صادرات نسبت به واردات کشور در اردیبهشت ماه از حیث وزنی و ریالی خبر داد.

Leave a comment

نه + 4 =

طراحی سایت