وزیر اقتصاد از افزایش میزان صادرات نسبت به واردات کشور در اردیبهشت ماه از حیث وزنی و ریالی خبر داد.

Leave a comment

18 + 9 =

طراحی سایت