دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: راهبرد جدید آمریکا علیه ایران، تداوم سیاست عربده کشی و قلدرمآبی این کشور است.

Leave a comment

طراحی سایت