رئیس مرکز نظارت و ارزیابی دخانیات گفت : حقوق ورودی و سود بازرگانی خرمن توتون مورد استفاده در واحدهای تولید سیگار از پنج به ۱۵ درصد افزایش یافت .

Leave a comment

طراحی سایت