وزیر آموزش و پرورش، گفت: وقتی حریم معلم شکسته شود حرمت نظام تعلیم و تربیت شکسته شده است و مهم ترین مسئولیت من نیز صیانت از این حرمت است.

Leave a comment

طراحی سایت