مجلس اعیان انگلیس حق تصمیم گیری درباره خروج این کشور از اتحادیه اروپا را به مجلس عوام واگذارکرد.

Leave a comment

طراحی سایت