بعد از برداشت گل محمدی در اصفهان ، فارس و خوزستان این روزها نوبت به کشاورزان خراسان شمالی رسیده تا محصول گل محمدی خود را برداشت کنند.

Leave a comment

13 − 10 =

طراحی سایت