بارش ها در کشور همچنان در مقایسه با سال آبی گذشته و در بلند مدت، کمتر است.

Leave a comment

طراحی سایت