با نفوذ سامانه بارشی جدید به نوار غربی کشور از امروز بیشتر مناطق استان های نیمه غربی و شمالی کشور بارانی می شود.

Leave a comment

2 × 2 =

طراحی سایت