با نفوذ سامانه بارشی جدید به نوار غربی کشور از امروز بیشتر مناطق استان های نیمه غربی و شمالی کشور بارانی می شود.

Leave a comment

16 + یازده =

طراحی سایت