آمریکا و عربستان در اقدامی هماهنگ تعدادی از سران حزب الله لبنان را تحریم کردند.

Leave a comment

7 + 2 =