سيد محمد علي افشاني به عنوان شهردار تهران سوگند یاد کرد.

Leave a comment

4 × 5 =

طراحی سایت