سيد محمد علي افشاني به عنوان شهردار تهران سوگند یاد کرد.

Leave a comment

11 + 14 =

طراحی سایت