عضو انجمن صنایع همگن قطعه ساز گفت : یکی از مهم ترین مشکلات فعلی صنعت خودرو در ایران، قیمت گذاری از سوی شورای رقابت است.

Leave a comment

ده + 18 =

طراحی سایت