پرداخت تسهيلات برای نوسازی، بافت های فرسوده روستایی از 5 میلیون تومان به 25 ميليون تومان افزايش يافت.

Leave a comment

طراحی سایت