مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:بخش قابل توجهی از بازنشستگان، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند که این عدد بسیار پایینی در مقابل هزینه های زندگی است.

Leave a comment

4 × 4 =

طراحی سایت