دبیر شورای عالی امنیت ملی: اگر به این نتیجه برسیم که اروپا در اجرای تعهداتش ناتوان است و یا در پی سوء استفاده از شرایط خروج امریکا از برجام برای فشار به ایران در دیگر موضوعات است، قطعا در رویکرد کنونی سیاست خارجی تجدید نظر خواهد شد.

Leave a comment

طراحی سایت