6 زندانی با سازش پرونده مالی و خانوادگی در اجرای احكام شوراي حل اختلاف تهران، از زندان آزاد شدند.

Leave a comment

طراحی سایت